.

Poučení o odstoupení od smlouvy

Úvodní ustanovení

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro zboží zakoupené v eshopu AgentShop.cz
provozované podnikatelem Martin Kočí, IČ: 17045169. Odstoupení od smlouvy je součástí obchodních podmínek a platné při nákupu na webové stránce alienspy.cz.

Korespondenční adresa a adresa pro vrácení zboží:
Martin Kočí - Eshop, Kostelecká 69, 250 63 Veleň, info@agentshop.cz

 1. Odstoupení od smlouvy

1.1. Kupující, který je spotřebitelem, má dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo:

 1. odstoupit do 14 dnů od smlouvy bez udání důvodu,
 2. odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne kdy kupující nebo určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží,
 3. odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího:

Martin Kočí - Eshop, Kostelecká 69, 250 63 Veleň, datum vzniku 31.3.2003,
IČ: 17045169, DIČ: CZ7206300200.

1.3. Odstoupení od kupní smlouvy kupující provede formou jednostranného právního jednání, které má písemnou formu (například osobně předaným písemným vyjádřením, dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem), na uvedenou adresu nebo email.

1.4. Kupující je oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který obsahuje všechny nezbytné informace. Použití formuláře při oznámení odstoupení od smlouvy není povinností kupujícího.

1.5. Prodávající zašle kupujícímu potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.6. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno, všechny platby, které se vztahují k vrácenému zboží, včetně vyúčtovaných nákladů za dodání zboží ke kupujícímu(kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání).

2.2. Bylo-li vrácené zboží dodáno v zásilce společně s jiným zbožím, které si kupující nadále ponechává v držení, a pokud byly náklady na dodání zásilky účtovány jednou položkou, vrátí prodejce poměrnou část celkově účtovaných nákladů za dodání zboží.

2.3. Pro vrácení platby použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího požádat o změnu platebního prostředku v případě, že se tak urychlí celý proces odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží.

2.4. Platbu vrátí prodejce až po obdržení zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží vrátil a v pořádku odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, kupující zašle zpět nebo je předá na uvedené adrese. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno před uplynutím této doby.

2.6. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

2.7. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud je vrácené zboží poškozeno, byť jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu dokladovat. Pokud prodávající na kupujícím uplatní právo na náhradu škody, vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o dokladovanou škodu.

2.8. Pokud kupující požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí prodávajícímu částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy prodávající obdržel informaci o odstoupení od smlouvy.

 

 1. Vrácení zboží

3.1. Pokud chce kupující urychlit celý proces odstoupení od kupní smlouvy, vrátit zboží a předejít komplikacím prodejce doporučuje dodržet následující doporučení:

 1. Odeslání zboží kupující provede co nejdříve.
 2. S funkčností a vlastnostmi zboží se kupující seznamuje způsobem, který nepoškodí a neopotřebí zboží včetně jeho montážních dílů.
 3. Kupující neodstraňuje a nesundává ze zboží visačky a návody dříve, než si je kupující jistí, že si zboží ponechá.
 4. Pokud zasílá kupující zboží prostřednictvím přepravce, nebo třetí osoby, zabalí je způsobem, který zamezí poškození zboží při přepravě.
 5. Zboží kupující vrací kompletní, včetně všech jeho součástí a dílů i případných dárků, které jsou s ním spojeny.
 6. Kupující zboží vrací včetně všech dokumentů k němu dodávaných a v originálním obalu.

 

 1. Kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitel, nemůže podle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od smlouvy v těchto případech:

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost. 
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.